català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Tesis doctorals UAB

Carles Puig Pla
Física, tècnica i Il·lustració a Catalunya. La cultura de la utilitat: assimilar, divulgar, aprofitar
Director/s: Antoni Roca Rosell
Data de lectura: 18-07-2006

L’objectiu central d’aquesta tesi doctoral consisteix a analitzar com es varen iniciar, formalitzar i desenvolupar els primers ensenyaments cientificotècnics, de caràcter públic relacionats amb la física, establerts a Catalunya a finals del segle XVIII i començaments del segle XIX. S’estudia la institucionalització de l’ensenyament públic de l’astronomia nàutica, la mecànica, la maquinària i la física experimental en quatre escoles creades per la Junta de Comerç de Catalunya: Escola de Nàutica, Escola de Mecànica, Escola de Maquinària i Escola de Física experimental.

A més, la tesi situa el paper jugat pels artesans en la construcció de les primeres màquines i instruments científics per a l’ensenyament de la física, així com la seva col·laboració amb científics catalans durant la Il·lustració. S’ha realitzat una primera aproximació a les direccions físicomatemàtiques de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona i s’ha identificat i caracteritzat el col·lectiu constituït pels socis artistes d’aquesta institució en el període 1766-1824.

Una gran part de la tesi s’ha basat en fonts manuscrites inèdites que han permès restituir el paper de figures menors de l’activitat científica a Catalunya.

El treball s’ha estructurat en sis capítols i un darrer de conclusions. En el primer, a més de consideracions metodològiques s’ha efectuat una anàlisi del significat dels conceptes “física”, “matemàtiques” i “art”; també s’ha fet un estudi sobre la historiografia de la física i la instrumentació a Catalunya i Espanya. El segon capítol és una revisió historiogràfica de les institucions d’ensenyament cientificotècnic de Catalunya que, durant la Il·lustració, varen introduir o promoure la física moderna.

El tercer capítol s’ha centrat en l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. D’una banda, s’ha obtingut una primera identificació dels membres i memòries de les direccions fisicomatemàtiques, caracteritzant els interessos intel·lectuals de les mateixes. D’altra banda, s’ha dut a terme un estudi de l’activitat dels acadèmics artistes i la seva col·laboració amb l’Acadèmia; s’hi dedica una atenció particular a l’activitat desenvolupada pels artistes que pertanyien al grup dels “maquinistes” els quals van contribuir a la fabricació i conservació de l’utillatge instrumental de la corporació.

Els tres capítols següents estan dedicats a l’estudi de quatre escoles gratuïtes establertes per la Junta, promotora de l’educació tècnica moderna al Principat. Així, el quart capítol tracta de l’Escola de Nàutica i, de manera particular, de les aportacions d’Agustí Canelles que es va interessar per la formació matemàtica i astronòmica dels pilots amb la finalitat d’aconseguir la pràctica de la navegació científica. El cinquè capítol s’ocupa de les accions dutes a terme per la Junta per facilitar el coneixement de la mecànica i el perfeccionament de la maquinària a Catalunya durant la primera meitat del segle XIX. Es reconstrueix el funcionament del Gabinet de Màquines de la Llotja dirigit per Gaietà Faralt, i l’activitat tant de l’Escola de Mecànica, dirigida per Francesc Santponç, com de l’Escola de Maquinària encarregada per la Junta a Hilarión Bordeje. També s’analitzen detalladament els continguts de la revista tècnica Memorias de Agricultura y Artes, especialment els relacionats amb la Mecànica. Finalment, en el capítol sisè s’efectua una anàlisi de les diferents etapes de l’Escola de Física experimental, els seus professors (Vieta, Safont, Agell, Rave i Balcells), els textos, els experiments, els instruments i material de laboratori i es mostra que hi va haver un reconeixement social de la física i també que els alumnes de l’Escola van jugar, posteriorment, un paper rellevant en el món científic i cultural de mitjans del segle XIX tant a Catalunya com a Espanya. 

http://www.tdx.cat/TDX-1106107-172655

 

bottom