català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de grau > Facultat de Medicina

Aprenentatge Integrat en Medicina
Carlos Tabernero
Té com objectiu principal la interrelació de coneixements i continguts treballats en les assignatures troncals de primer curs. Té també com objectius generals el desenvolupament de competències transversals bàsiques (horitzontal i verticalment) per a l'activitat professional:

  • argumentació basada en evidències;
  • anàlisi i interpretació de dades;
  • capacitat per a fer preguntes idònies;
  • aplicació de principis fisiològics a la comprensió de malalties; i
  • relacionar adequadament causes i efectes combinant els punts de vista de les assignatures troncals de primer curs.
Per assolir aquests objectius, l'assignatura s'estructura en dos mòduls que tenen avaluació independent: Taller d'Iniciació de la Recerca (TIR; 2 crèdits); i Estudi de Casos Lliures (ECLs; 3 crèdits).
  • El mòdul TIR té com objectiu fonamental introduir l'estudiant en la recerca de documents científics i mèdics així com en l'anàlisi i tractament de dades (des de bases de dades) i la seva presentació.
  • El mòdul ECL té com objectiu fonamental la contextualització i aplicació a casos concrets dels coneixements prèviament adquirits en les assignatures troncals de primer curs.

Aprenentatge Integrat en Medicina (2011-2012)

Medicina, Cinema i Literatura
Carlos Tabernero
L’assignatura de Medicina, Cinema i Literatura es cursa al segon semestre del segon curs del Grau de Medicina i forma part del grup de les assignatures optatives. Els objectius fonamentals de l'assignatura són:

  • Introduir a l’estudiant a la consideració i experimentació del cinema i la literatura com vehicles de reflexió/construcció cultural, com instruments de recerca, documentació i popularització científic-mèdic, i com eines pedagògiques en els camps de la història, la ciència, la medicina i la tecnologia.
  • Introduir a l’estudiant al coneixement de diverses formes de comunicació lligades a la ciència, la medicina i la tecnologia i, en especial, la relació dels mitjans de comunicació amb els processos de generació, circulació i gestió del coneixement científic, mèdic i tecnològic, així com la seva intervenció en les transformacions socio - culturals al llarg de la història.
  • Introduir a l’estudiant a l’anàlisi del paper del cinema i la literatura en la construcció social dels processos salut - malaltia i de les imatges de la medicina i els seus professionals en les societats contemporànies. Es presta especial atenció a l’exploració, mitjançant les pràctiques i els discursos literaris i cinematogràfics, del paper de les ciències naturals i de la tecnologia en els processos de medicalització, en relació amb les pràctiques i els discursos mèdics i sanitaris, els sistemes d’organització i control social, i la percepció / auto-percepció dels processos salut - malaltia.
La metodologia docent combina les sessions presencials (projecció de pel·lícules i seminaris) amb lectures i visionat addicional de material fílmic per part dels estudiants.

Medicina, Cinema i Literatura (2011-2012)

Introducció a les Ciències de la Salut
Jorge Molero Mesa
Amb un doble vessant, es repassa la terminologia mèdica més important i les habilitats comunicatives indispensables per a l'exercici de la medicina, així com els diferents factors biològics, socials i culturals que han determinat a través de la història la salut i la malaltia.

Introducció a les Ciències de la Salut (2012-2013)

Fonaments Històrics, Científics i Professionals de la Fisioteràpia
José Manuel Gutiérrez García
Conèixer l'evolució històrica de les terapèutiques físiques, naturals i complementàries i la seva independència professional en el marc de les ciències biosanitàries. Des d'una perspectiva històricosocial s'ofereixen a l'alumnat els elements crítics que li permetin l'anàlisi i la comprensió de l'estat actual de la Fisioteràpia

Fonaments Històrics, Científics i Professionals de la Fisioteràpia (2012-2013)

bottom